loader image
Všeobecné obchodné podmienky

Apartments City Centre

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
USKUTOČNENIE A POTVRDENIE REZERVÁCIE
Rezervácia sa realizuje vyplnením a odoslaním rezervačného formuláru alebo odoslaním e-mailu s konkrétnou požiadavkou klienta. Pri rezervácii online s úhradou zálohy kartou je klientovi účtovaná záloha za pobyt špecifikovaná v platobných podmienkach. Pri rezerváciách, kde si klient zvolí platbu bankovým prevodom je klientovi zaslané číslo účtu potrebné na bankový prevod/vklad. Po dokončení procesu online rezervácie klient obdrží obratom potvrdenie rezervácie so všetkými potrebnými informáciami, ostatné rezervácie sú potvrdené po pripísaní zálohy na náš účet. Aby bola rezervácia záväzná, vyžadujeme uhradiť zálohu za ubytovanie podľa našich platobných podmienok. Po obdržaní platby/zálohovej platby bude klientovi zaslaný e-mail s potvrdením rezervácie.

METÓDY PLATENIA
Kreditná karta alebo platobná karta obsahujúca CVC/CVV kód
Bankový prevod na náš účet
Priamy vklad na náš účet
Hotovosť

PLATOBNÉ PODMIENKY
Zálohy za rezervácie sú účtované na základe dĺžky pobytu, a to nasledovne:
Dĺžka pobytu na 1 noc: záloha je vo výške jednej noci pobytu
Dĺžka pobytu na 2 – 3 nocí: záloha je vo výške 50% z celkovej ceny rezervácie. Doplatok za pobyt je potrebné uhradiť v hotovosti alebo kartou pri príchode na apartmán.
Dĺžka pobytu 4 viac nocí:  záloha je vo výške 30% z celkovej ceny rezervácie. Doplatok za pobyt je potrebné uhradiť v hotovosti alebo kartou pri príchode na apartmán.

V prípade firemných pobytov so špeciálnymi platobnými požiadavkami ( napr. platba celého pobytu bankovým prevodom ), prosím použite kontaktný formulár so špecifikáciou termínov pobytu a apartmánu.
Cena zahŕňa pobyt v apartmáne vrátane daní a poplatkov, spotrebované energie, internetové pripojenie pomocou WiFi, týždenné upratovanie pri pobyte dlhšom ako 7 nocí a záverečné upratovanie.
Klient je povinný dodržiavať nočný kľud od 22:00 – 07:00. V prípade neakceptovateľného správania sa si poskytovateľ vyhradzuje právo na okamžité prerušenie pobytu bez nároku na vrátenie akejkoľvek platby.

FAJČENIE V APARTMÁNE
Fajčenie je povolené iba na balkóne so zatvorenými balkónovými dverami, aby dym nešiel dovnútra apartmánu. Fajčenie vo vnútri apartmánu je zakázane, porušenie zákazu podlieha pokute vo výške 150 eur.

ZRUŠENIE REZERVÁCIE/ZMENY V REZERVÁCIÁCH
Zrušenie rezervácie bude akceptované len v písomnej forme zaslaným e-mailom na adresu: info@apartmentscitycentre.sk a to výhradne osobou, ktorá rezerváciu uskutočnila.
Poskytovateľ nie je zodpovedný za nepriaznivé počasie, ochorenia alebo zmeny v cestovných plánoch klienta, ani za meškanie spojov.
Potvrdená rezervácia sa považuje za záväznú a jej prípadné zrušenie podlieha nižšie uvedeným storno poplatkom.
Storno poplatky
Zrušenie rezervácie 7 a viac dní pred príchodom: nepodlieha storno poplatku pri zvolení štandardnej ceny. Pri zvolení nevratnej ceny, nie je nárok na bezplatné storno, celá cena prepadá v prospech ubytovateľa.
Zrušenie rezervácie 6 – 0 dní pred príchodom: podlieha storno poplatku vo výške vyčíslenej rezervačnej zálohy. pri zvolení štandardnej ceny. Pri zvolení nevratnej ceny, nie je nárok na bezplatné storno, celá cena prepadá v prospech ubytovateľa.

V prípade firemnej objednávky bez úhrady rezervačnej zálohy sa storno poplatky riadia podľa vyššie vyčíslených storno poplatkov.
Zredukovanie počtu hostí neovplyvňuje celkovú cenu za pobyt.
Zrušenie a zmeny rezervácie počas pobytu: 
Pre potvrdené rezervácie s dĺžkou trvania do 14 nocí nemá klient nárok na vrátenie akejkoľvek alikvotnej čiastky, účtuje sa poplatok v plnej  výške potvrdenej rezervácie.
Pre potvrdené rezervácie s dĺžkou trvania 15 a viac nocí platia takéto podmienky:
1. zrušenie rezervácie 30 a viac dní vopred je bezplatné
2. zrušenie rezervácie 20 a viac dní vopred: storno poplatok je vo výške 250 Eur alebo vo výške zrušených nocí, uplatňuje sa nižšia suma
3. zrušenie rezervácie 10 a viac dní vopred: storno poplatok je vo výške 500 Eur alebo vo výške zrušených nocí, uplatňuje sa nižšia suma
4.zrušenie rezervácie menej ako 10 dní vopred: storno poplatok je vo výške 750 Eur alebo vo výške zrušených nocí, uplatňuje sa nižšia suma
Poskytovateľ si vo výnimočných prípadoch vyhradzuje právo poskytnúť klientovi iný apartmán v primeranej kvalite a to najmä v prípade živelnej pohromy, havárie na inštaláciách a rozvodoch a podobne. Poskytovateľ sa zároveň zaväzuje dodržať celkovú cenu za ubytovanie a prípadné náklady spojené s vyššou cenou znáša poskytovateľ.

CHECK-IN
Ubytovať sa môžete každý deň medzi 14:00 a 21:00 hod
Poplatky za „Late check–in / Neskorší príchod“:
Neskorší príchod je na požiadanie a musí byť nami vopred potvrdený
Príchod medzi 21:00 a 22:00 – poplatok 20 Eur
Príchod medzi 22:00 a 23:00 – poplatok 40 Eur
Príchod po 23:00 hod nie je možný

CHECK-OUT
Apartmán je možné užívať do 10:00 hod
Poplatky za „Late check – out / Neskorší odchod“

Neskorší odchod je na požiadanie a musí byť nami vopred potvrdený
Odchod do 12:30 – poplatok 30 Eur
Odchod do 14:00 – poplatok 50 Eur alebo vo výške 1 noci pobytu, aplikuje sa nižšia čiastka
Odchod do 17:00 – poplatok 60 Eur alebo vo výške 1 noci pobytu, aplikuje sa nižšia čiastka

Parkovacia politika
Parkovanie je na vyžiadanie a môže byť spoplatnené od 7 do 10 Eur/1 nočný pobyt, v závislosti od lokality apartmánu.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Webstránku www.apartmentscitycentre.sk prevádzkuje spoločnosť Apartments City Centre s.r.o., IČO 44 616 813, so sídlom Obchodná ulica č. 544/7, 811 06 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. SRO vl. č. 56757/B
Všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov
Spoločnosť Apartments City Centre s.r.o. zodpovedá za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)
1. Dotknutá osoba – kupujúci, prevádzkovateľ – prevádzkovateľ internetového obchodu
2. Príjemcovia (účtovnícka firma )
3. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.
Spracovanie osobných údajov na účely uskutočnenia objednávky
1. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy.
2. Právny základ spracúvania osobných údajov: a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.  b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
3. Doba uchovávania osobných údajov:
– Podľa zákona č. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, ako aj podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty sa vystavené daňové doklady (obsahujúce osobné údaje) musia uchovávať po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.
Naša spoločnosť poskytne dotknutej osobe pri spracúvaní osobných údajov nasledovné informácie:
a)      údaje o našej spoločnosti
b)      kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby;
c)      účely spracúvania
d)      právny základ spracúvania
e)      ak sa spracúvanie zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana;
f)       príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú;
g)      v relevantnom prípade informácia o tom, že naša spoločnosť zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii
h)      doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
i)       existencia práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov;
j)       ak je spracúvanie založené na článku 6 ods. 1 písm. a) alebo na článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, existencia práva kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním;
k)      právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
l)       informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov;
m)   existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

Spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies
Pre spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:
1. Účely spracúvania osobných údajov:  poskytovanie služieb,  analýza návštevnosti. Cookies su malé množstvo dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru.
2. Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely
3. Doba uchovávania osobných údajov – Súbory cookie používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie,“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšiu dobu alebo do doby, kým ich manuálne neodstránite, pričom doba ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho prehliadača.

navŠtívte bratislavu

My vás ubytujeme!

+421 919 277 423
Bratislava
info@apartmentscitycentre.sk